ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » ฝรั่งยกกรุงเทพฯน่าเที่ยวที่สุด ติดใจวัดพระแก้ว

ฝรั่งยกกรุงเทพฯน่าเที่ยวที่สุด ติดใจวัดพระแก้ว

โพสต์เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:48 น.

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

นักท่องเที่ยวต่างชาติยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุดในบรรดา 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย รองลงมาคือ โตเกียว-สิงคโปร์ ประทับใจพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว

เมื่อวัน ที่ 4 พ.ย. ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) สำรวจพบนักท่องเที่ยวต่างชาติยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุดในบรรดา 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 (The 8th Planary Meeting of Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21) สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 5 อันดับแรก คือ อาหารไทย ร้อยละ 20.4 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ร้อยละ 19.7 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ร้อยละ 16.8 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน ร้อยละ 15.8 และ แหล่งชอปปิ้ง ร้อยละ 15.1

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด คือ พระบรมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ร้อยละ 39.4 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ร้อยละ 11.5 แหล่งชอปปิ้ง ย่านประตูน้ำ และปทุมวัน ร้อยละ 11.0 ตลาดนัดสวนจตุจักร ร้อยละ 10.7 และถนนข้าวสารร้อยละ 6.5

ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่อง เที่ยว กรุงเทพฯ ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงที่สุด 8.56 คะแนน รองลงมาคือ ความคุ้มค่าเงิน 8.41 คะแนน อัธยาศัยไมตรีของคนไทย 8.37 คะแนน สถานที่ท่องเที่ยว 8.14 คะแนน ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำที่สุด 4.62 คะแนน เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่าร้อยละ 77.7 จะกลับมาอีก จะไม่กลับมาอีก ร้อยละ 3 และยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.3 นอกจากนี้ ร้อยละ 91.9 จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อันดับเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด ในความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่ม 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าอันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7.19 คะแนน อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 3.12 คะแนน อันดับ 3 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 2.45 คะแนน อันดับ 4 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 1.65 คะแนน และอันดับ 5 กรุงเดลี ประเทศอินเดีย 1.49 คะแนน