ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » ประชาชนมีความสุขวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาชนมีความสุขวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์เมื่อ วันที่ 05 ธันวาคม 2552 เวลา 22:48 น.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

80.7% อยู่บ้านติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม

วันนี้ (5 ธ.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เรื่อง "สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของคนไทยวันนี้" กรณีศึกษาตัวอย่างใน 17 จังหวัด จำนวน 1,147 ครัวเรือน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.7 อยู่บ้านติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในขณะที่ร้อยละ 19.3 ไม่ได้ติดตามชมรายการสด

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากให้ผู้มีอำนาจของบ้านเมืองนำไปปฏิบัติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.1 ระบุขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอรัปชั่น รองลงมาคือ ร้อยละ 86.6 ระบุมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้ผิดรู้ชอบ ร้อยละ 86.4 นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ร้อยละ 85.0 ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด และร้อยละ 84.2 ระบุเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนควรจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงไปปฏิบัติ พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 88.3 ระบุการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง ร้อยละ 86.9 ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ร้อยละ 85.0 ตั้งจิตตั้งใจทำความดีเพื่อตัวเองและสังคม ร้อยละ 84.0 มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้ผิดรู้ชอบ และร้อยละ 81.2 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีดังกล่าวแล้วนั้น พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่คือร้อยละ 81.9 ระบุว่า ตนเองมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 14.2 ระบุเหมือนเดิม และร้อยละ 3.9 ระบุไม่ได้ติดตาม และที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งคือ จากการวัดความสุขคนไทยเมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ระดับความสุขของคนไทยในวันนี้มีคะแนนสูงถึง 9.86 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งสูงกว่าความสุขคนไทยที่ค้นพบจากการสำรวจ ในช่วงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งอยู่ที่ 9.21 คะแนน